romeo said I’ll jump when u jump
so that
I laugh when u laugh
I cry when u cry
I am happy when u’r happy
I am sad when u’r sad
and …
I am faint when u say I LOVE U

rose